DTStudyClub: her aý täze LIVE webinarlar

+2500diş
webinars

her aý täze LIVE webinarlar

+400000

stomatologlar we diş lukmanlary
dünýäniň dürli künjeginden

Agza hökmünde hasaba alyň

we ýüzlerçe sagat diş wideo tomaşa ediň

DT okuw klubyna hoş geldiňiz

300,000-den gowrak agzasy bolan DT Study Club, stomatologiýa boýunça dünýäde iň uly bilime esaslanýan onlaýn jemgyýetdir. Diş toparynyň ähli agzalary üçin mugt ýokary hilli dowamly bilim mümkinçiliklerini üpjün edýär.

Agzalyk artykmaçlyklary

 • Talap edilýän webinarlara 2,500-dan 24/7 giriň
 • Her aý täze janly webinarlara girmek
 • Şahsy kurslara gatnaşmak üçin syýahat çykdajylary ýa-da iş wagty az
 • Expertser togalagynyň hünärmenleri we deň-duşlary bilen göni bilim alyşmak
 • Üznüksiz bilim şahadatnamalary
  • Mugt agza boluň

   Hasaba almak gaty aňsat. Adyňyzy we e-poçta salgyňyzy giriziň we parol saýlaň. E-poçta salgyňyzy tassyklamak üçin baglanyşyk goşmak bilen e-poçta alarsyňyz. Ondan soň, ýakyn wagtda göni ýaýlymda ýazylmak we talap edilýän webinarlara tomaşa etmek üçin e-poçta salgyňyz we parolyňyz bilen DT Study Club platformasyna girip bilersiňiz.

  • Webinar üçin mugt ýazylyň

   Hasaba gireniňizden soň, islendik janly ýa-da talap edilýän webinara ýazylyp bilersiňiz. Degişli webinar sahypasyndaky "Indi ýazyl" -a basyň. Webinar maglumatlary bilen e-poçta alarsyňyz. Göni webinar bolan ýagdaýynda, webinar başlamazdan ozal ýatlatma hökmünde başga bir e-poçta alarsyňyz. Talap edilýän webinarlary derrew görüp bolýar.

  • Köp saýlawly wiktorinany alyň

   Göni ýa-da arhiwlenen webinardan soň, degişli webinar sahypasyndaky “CE wiktorina we CE şahadatnamasyna” basyň we köp sanly soraglara jogap beriň. Synagdan geçmek üçin soraglaryň azyndan 75% -ine dogry jogap bermeli.

  • CE karzlaryny gazanyň

   Köp saýlawly CE wiktorinasyny üstünlikli tamamlanyňyzdan soň, şahadatnamany göçürip alyp bilersiňiz.

  • Gaýtalama

   CE wiktorinasyndan geçmedik bolsaňyz, zerur bolsa webinara täzeden seredip bilersiňiz we wiktorinany gaýtalap bilersiňiz. Iki gezek gaýtalap bolýar. Soraglaryň azyndan 75% -ine dogry jogap berip bilseňiz, geçersiňiz.

* Üns beriň: CE şahadatnamasyny almak üçin öz profiliňizde salgyňyz we hünäriňiz barada maglumat bermeli.

Webinars bilim hyzmatdaşlarymyzdan:

Diş dünýäsinden gelen habarlary sypdyrmaň! Stomatologiýa boýunça iň soňky mowzuklar